Statuten

Statuten

KvK. nr. V 94732

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: “VOLKSTUINDERSVERENIGING FRIESE GRACHT”.

2. Zij is gevestigd te Harderwijk.

3. De vereniging is opgericht op 10 mei negentienhonderddrieentachtig en duurt voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel de belangen van de volkstuinders in de regio Harderwijk te bevorderen.

MIDDELEN

Artikel 3

De vereniging tracht dit doel, zonder winstoogmerk, te bereiken door ondermeer
1. Het namens de leden van de vereniging onderhandelingen voeren betreffende door hen gewenst
voorzieningen met overheids- en andere instellingen.

2. Het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met andere verenigingen, die een doel nastreven
soortgelijk als, of aanverwant aan het doel van de vereniging; voor zover bundeling van activiteiten
nuttig en gewenst is voor alle partijen.

3. Het verwerven van tuingronden, alsmede van middelen voor gemeenschappelijk gebruik door de leden,
waarvan gebruik en verantwoording wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

4. Alle andere wettige middelen, die aan het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN

Artikel 4

1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke meerderjarige personen en rechtspersonen die als
zodanig door het bestuur zijn toegelaten en voor de duur van hun lidmaatschap van het bestuur een
volkstuin in gebruik hebben gekregen.

2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

ASPIRANTLEDEN

Artikel 5

1. Aspirant-leden zijn natuurlijke meerderjarige personen en rechtspersonen, die als zodanig door het bestuur
zijn toegelaten, doch niet zelf een volkstuin van de vereniging in gebruik hebben.

2. Aspirant-leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze
statuten zijn toegekend of opgelegd.

3. Een aspirant-lid wordt lid zodra hij van het bestuur een volkstuin in gebruik heeft toegewezen gekregen.

TOELATING

Artikel 6

1. Het bestuur beslist over de toelating van leden en aspirantleden.

2. Bij niet toelating tot lid door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door het overlijden van het lid, dan wel, indien het een lidrechtspersoon betreft, doordat deze ophoudt
te bestaan.
b. Door opzegging door het lid.
c. Door opzegging namens de vereniging.
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de
statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. Door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging, in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de
leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting
uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd, behoudens dispensatie te geven door het bestuur.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ASPIRANTLEDEN

Artikel 8

1. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden
beëindigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 9

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal
worden vastgesteld.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot
het betalen van een bijdrage te verlenen.

3. De aspirant-leden behoeven geen bijdrage te betalen.
Wel zijn zij verplicht eenmalig een inschrijfgeld te betalen, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld
door de algemene vergadering.

RECHTEN VAN DE LEDEN EN DE ASPIRANT-LEDEN

Artikel 10.

1. Behalve de overige rechten, die aan de leden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij
het recht om een door het bestuur aan te wijzen volkstuin in gebruik te hebben, gebruik te maken van de
voor algemeen gebruik bestemde middelen en faciliteiten, alsmede hebben zij het recht de door de
vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

2. Behalve de overige rechten, die aan de aspirant-leden bij of krachtens deze statuten worden toegekend,
hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

3. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.

BESTUUR

Artikel 11

1. a. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste zeven meerderjarige personen,
die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.
b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
c. De voorzitter wordt in functie gekozen.

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.

3. a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste tien leden. De kandidaat-
stelling door de leden moet tenminste tien minuten vóór de aanvang der vergadering schriftelijk en
ondertekend bij het bestuur worden ingediend.
b. Aan de kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

4. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg
voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een
schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.

5. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opge-
dragen taak.
Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder
van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij
niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6. Ieder bestuursled treedt uiterlijk vijf jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken
rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

7. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is meerderheid vereist van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. Door het eindigen van het lidmaatschap.
b. Door bedanken als bestuurslid.

9. Bij aftreden van het bestuur blijven tenminste twee leden van het bestuur de belangen van de vereniging
behartigen totdat er in deze vacature is voorzien.

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 12

1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorig lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats,
indien een bestuurslid dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders
wensen.

4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen
persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden
vastgesteld.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging,
terwijl het dagelijks bestuur belast is met de behandeling van alle lopende en spoedeisende zaken.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, of het aantal leden van het dagelijks bestuur
beneden drie, blijven zowel het bestuur als het dagelijks bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo
spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de
open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van over-
eenkomsten tot het kopen , vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:
1. Onverminderd het bepaalde onder 2, het aangaan van investeringen een jaarlijks door de algemene
vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande.
2. a. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende
goederen, hieronder wordt niet verstaan het in gebruik geven van volkstuinen aan leden van de
vereniging.
b. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
c. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is
begrepen het uitzetten van gelden bij banken of het gebruikmaken van een aan de vereniging
verleend bankkrediet.
d. Het aangaan van dadingen.
e. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering
van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
f. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte
uitsluitend vertegenwoordigd:
a. Hetzij door het bestuur.
b. Hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 14

1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden
dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen,
die geen deel uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van
het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan
de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch
slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, vijf jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 15

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering
– de jaarvergadering – gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar
bedoelde commissie.
b. De benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar.
c. Voorziening in eventuele vacatures.
d. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden slechts gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van tien stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn
van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
die bij bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in tenminste een
ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen krant.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 16

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle aspirant-leden.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, welk lid echter niet
meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 17

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur
aan te wijzen, als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe
aangewezen persoon notulen gemaakt, die na goedkeuring door de eerstvolgende ledenvergadering door
de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen
opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een
besluit is genomen is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezig dit
verlangt.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een
tweede stemming, – of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen
kandidaten – plaats.
Evenzo vindt herstemming plaats indien alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
dan wel indien tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd
tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon,
op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht,
dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen kunnen
worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen niet handelende over personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk stemming verlangt.

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen
– dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad
of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en
houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 20

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hierboven bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste twee derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna
een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigende leden,
kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van zodanige akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 21

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over de aanwending van een eventueel
batig saldo van de vereffening.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 22

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat,
noch met de statuten.
In de gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, tenzij hierin het huishoudelijk
reglement voorziet.