Tuinreglement

Tuinreglement

Artikel 1
De leden zijn verplicht hun tuin in goed onderhouden staat te houden. Dit houdt in dat
– tuinafval op de eigen grond moet worden opgeslagen (composthoop) of worden verwijderd
– er geen rotzooi in de tuin is
– het schoon is onder de heg
– er geen overtollig onkruid is
– er geen verboden vruchten zijn zoals wiet
– grof afval zelf wordt verwijderd.

Artikel 2
Indien een tuin wordt verwaarloosd spreekt een tuincommissielid het betreffende tuinlid aan door met hem/haar te praten of hem/haar op te bellen.
Is daar binnen twee weken niets mee gedaan en is er ook geen reden opgegeven voor de verwaarlozing (bijv. ziekte), dan wordt het tuinlid schriftelijk op zijn verplichtingen gewezen en verzocht om zijn tuin binnen twee weken op orde te brengen.
Een kopie van dit schrijven gaat naar het bestuur.
Indien na twee weken nog niets gedaan is, meldt het tuincommissielid dat schriftelijk bij het bestuur.
Vervolgens sommeert het bestuur het tuinlid om zijn/haar tuin binnen twee weken op orde te brengen omdat anders het lidmaatschap en de tuin ontnomen worden aan het eind van het desbetreffende jaar.

Artikel 3
De paden tussen de tuinen en/of de afrasteringen dienen in stand te worden gehouden en van onkruid gezuiverd te zijn. Dit moet gebeuren in overleg met de leden van aangrenzende tuinen.

Artikel 4
Honden dienen op het complex aangelijnd te zijn.

Artikel 5
Het onderhands overdragen van tuinen is verboden. Bij ziekte of langdurige afwezigheid is het gewenst de tuincommissie hiervan in kennis te stellen.

Artikel 6
Kinderen mogen niet zonder geleide op de tuin komen.

Artikel 7
Het gebruik van verboden chemische middelen is niet toegestaan. Alleen officieel in de detailhandel verkrijgbare bestrijdingsmiddelen mogen op de tuinen worden gebruikt. Een matig gebruik kan worden aanbevolen.

Artikel 8
Het telen van aardappelen op eenzelfde stuk grond is slechts eenmaal per drie jaar toegestaan. Het telen van niet goedgekeurde poters is niet toegestaan.

Artikel 9
Het is niet toegestaan
– opstallen te plaatsen van hoger dan 1 meter
– de omheining van het complex te gebruiken als klimrek
– bomen te planten
– (tuin)afval te verbranden
– groenten en planten te koop aan te bieden
– schermen of andere spullen tegen de omheining te plaatsen.

Artikel 10
De onderlinge grenzen tussen de tuinen dienen gerespecteerd te worden. Er mogen geen planten op of tegen de grens met uw buurman of buurvrouw staan, houdt dus een ruime marge aan.

Artikel 11
Ten einde het aanzien van de tuinen voor de omgeving te verhogen dienen de volgende maatregelen te worden genomen:
– composthopen dienen zodanig te worden aangelegd dat zij niet storend zijn voor
voorbijgangers
– afval dat niet in de tuin hoort, dient naar huis te worden meegenomen.

Ter voorbereiding op de winter dienen vóór 1 december de volgende maatregelen te worden genomen:
– bonenstokken en optrekjes, die gebruikt zijn ter ondersteuning van bonen, groenten of
bloemen, dienen te worden verwijderd of op te tuin te worden opgeslagen
– aarde waar geen groente of planten op wordt verbouwd, dient omgespit of onkruidvrij te
zijn
– kassen dienen gesloten of de ramen dienen gestapeld te zijn.

Artikel 12
De watervoorziening is geregeld door mechanische pompen. Bij gebruik van motor of electropompen is toestemming van het bestuur vereist.

Artikel 13
Toezicht op de naleving van dit reglement geschiedt door de tuincommissie. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de tuincommissie.
Eventuele besluiten worden voor nadere goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.